http://www.kosa-munka-erintesvedelem.hu v1.0 Készítette: Zsákai Péter| zsakaip@gmail.com
ELÉRHETŐSÉGEK
Kósa József - egyéni vállalkozó +36 30 362-00-66 jozsef_kosa@freemail.hu  2360 Gyál, Kosztolányi Dezső utca 68.
TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK
A tűzvédelmi szabályzat készítése a 28/2011 (IX. 06.)   BM rendeletben foglaltak szerint. 3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell: a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek  feladatait és kötelezettségeit; b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére,  működési és irányítási rendjére, valamint a  finanszírozására vonatkozó szabályokat; c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a  helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi  osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati  szabályokat, előírásokat; d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat,  előírásokat; e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges  írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére  jogosult személyek felsorolását; f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket; g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel  kapcsolatos feladatait; h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai  díjazásának szabályait; i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb  befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység ,  vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport  (építményrész) esetében a - kiürítési számítással vagy azzal  egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális  befogadóképességet; j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális  befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSE
TŰZVÉDELMI OKTATÁS
Tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni minden új  dolgozót a munkába állás előtt, különös tekintettel  munkaterületének sajátosságaira. Az áthelyezett dolgozót, aki munkakört vagy  munkahelyet változtat. Az ideiglenes, alkalmi dolgozót, aki a munkahelyen  munkát végez. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző  dolgozót a tevékenység megkezdése előtt. A felsoroltaktól függetlenül minden dolgozót évente  legalább egy alkalommal ismétlődő oktatásban kell  részesíteni. A munkahely területén keletkezett tűzesettel összefüggő haláleset,  sérülés után rendkívüli oktatást kell tartani az eseményt követő 30  napon belül.  Tűzvédelmi oktatás előírásai 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről  és a tűzoltóságról 22. § (3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a  munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és  rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a  munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő  feladataikat megismerjék. (4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi  ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem  rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja
RENDSZERES TŰZVÉDELMI BEJÁRÁSOK, ELLENŐRZÉSEK
Létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása, valamint annak  folyamatos felülvizsgálata.   Tűzriadó terv kidolgozása, valamint annak folyamatos felülvizsgálata.   Szükséges azoknál a cégeknél, ahol a jogszabályok  előírják, hogy egy alap-, közép-, vagy felsőfokú  tűzvédelmi szakembert kell alkalmazniuk, vagy külső  szolgáltatásként kell megoldaniuk. A bejárásokról jegyzőkönyv készül, amely összefoglalja a hiányosságokat és a megszüntetésükhöz javasolt  teendőket. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2. § (1) A tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos  kötelezettségeket az e törvény hatálya alá tartozóknak a  jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint kell teljesíteni.  19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi  személyeknek, ... ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan  tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi  szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük. (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy  munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a  jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban foglalt  előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a létesítmény,  építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat  megismerjék és megtartsák. (3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a fokozottan tűz- és  robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő  szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel,  illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem  biztosításáról.   32/2002. (XII. 12.) BM rendelet A gazdálkodó szervezeteknél és polgári szerveknél tűzvédelmi  munkakört ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást végzők képesítési  követelménye 6. § (1) Legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat:         a) olyan "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben,  ahol az egyidejűleg munkát végző személyek száma a 100 főt nem  haladja meg,         b) "C"-"E" tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben, a (2)  bekezdésben felsoroltak kivételével. (2) Felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el  önállóan tűzvédelmi feladatokat, ahol:        a) főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik,        b) olyan "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi  övezet, helyiség található, amelyben egyidejűleg 50 főnél több személy  végez munkát,        c) olyan "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakasz  található, amelyben egyidejűleg 100 főnél több személy végez munkát,        d) olyan mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott  személyek tartózkodására szolgáló tűzszakasz található, amelynek  befogadóképessége a 100 főt meghaladja,        e) a "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben  egyidejűleg 200 főnél több személy végez munkát. (3) Amennyiben a létesítményben a tűzvédelem biztosítása szolgáltatás  igénybevételével történik, a szolgáltatónak legalább az (1), illetve a (2)  bekezdésben meghatározott tűzvédelmi képesítéssel kell rendelkeznie.
Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata tűzvédelmi szempontból
A villamos berendezéseket csak a jogszabályokban, vonatkozó műszaki követelményekben meghatározottak szerint szabad létesíteni és használni, valamint gondoskodni kell azok  időszakos tűzvédelem szempontú villamos szabványossági felülvizsgálatáról és a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az MSZ 60364 sz. szabvány [Msz 1600.sz. szabványsorozat], valamint a 28/2011 (IX. 06.) BM  rendelet előírásai szerint készül. A felülvizsgálatok menetét és szükségességét, valamint a felülvizsgálatok végzésének gyakoriságát a 28/2011 (IX. 06.) BM  ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg. A villamos berendezést - az ,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként, - a ,,C'' D'' és ,,E'' tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.
Főoldal Emelőgép Érintésvédelem Munkavédelem Tűzvédelem Villámvédelem Referenciak Elérhetőségek
Fontos Önnek a biztonságos munkavégzés, munkahelyének védelme? Igen? Akkor bízza tapasztalt szakemberre!
Tűzvédelem Tűzvédelem